งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย     บุญเป็ง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา     แซ่แฮ
3. เด็กหญิงทวย     ลุงทุน
1. นางจำเนียร    วงค์คำ
2. นางสาวจินดาพร     จันทร์แสตมป์
2 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงธนพร    วุฒิพรอนันต์
2. เด็กหญิงนลินา    -
3. เด็กหญิงปิยากร    อุปถัมภ์
1. นางสดศรี    สุตะวงค์
2. นางสาวสุรีรัตน์    ระดม
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายศรัณย์    ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงสุธินันท์    แปงคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ตะโน
1. นางณชญาดา    วงค์วิชัย
2. นายณัฐปกรณ์    ศรีพระจันทร์
4 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงนภัส    เลเชอร์
2. เด็กหญิงสีดา    เลเชอร์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ์    คำนวล
1. นางนนท์ลดา    ละไม
2. นางสาวอภันตรี    มณีโสภณ
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงคำขิ่น    ลุงจาย
2. เด็กหญิงแสงดาว    ลุงจาย
3. เด็กหญิงหลาวหลาว    คำปัน
1. นางคำเพียร    โพธิจิตร
2. นางวลัย    การบูรณ์
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงรสิตา    โพเก
2. เด็กหญิงธันยพร    คอแอะ
3. เด็กชายดวริต    เจาะอ
1. นางรัตติกาล    เตชะฟอง
2. นางสาวโชติมา     บุญเติม
7 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงจ๋ามหอม    ลุงสายใส
2. เด็กหญิงจ๋ามนวล    ลุงสายใส
3. เด็กหญิงปิยนุช    นายยะ
1. นางณพิชญา    นิติคุณชัย
2. นายศักดิ์สยาม    แหวนเพ็ชร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................