งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายธีระพงษ์    หงษ์ตัน
2. เด็กชายศิวกร    ศรีพวก
1. นายภราดร    จินา
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายสุบรรณชัย    กล้าหาญ
2. เด็กชายศุภกิจ    วรรณดี
1. นายกล้ารบ    พุฒหมื่น
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายอะเบผะ    แซ่ลี้
2. เด็กชายศรราม    เดชาดนัย
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดีขำ
2. นางสาวธนัชพร    แสงหล้า
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวศศิวิมล    วอดู
2. นางสาวสุวรา    น้อยดี
1. นายชยานนท์    มะทะ
2. นางสาวสิริพิม    พรมมา
5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายพลเมือง     ลุงนุ
2. เด็กชายปัญญา     พึ่งนา
1. นางสาวจินดาพร     จันทร์แสตมป์
2. นางผ่องพรรณ     ดาวศรี
6 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายกฤษฎา    ภูมิสร
2. เด็กชายธนธร    จะลอ
1. นางธวัลรัตน์    สุวรรณ
2. นางสาวสุรีย์นภา    อารามแก้ว
7 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายวรท    พญาวงษ์
2. เด็กชายจรัล    แสนลี่
1. นางสาวรัศมี    เรืองธเนศ
2. นางสาวเมทิกา    โถเหลือง
8 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. นายนพพล    มาเยอะ
2. เด็กชายเป็งฟ้า    คำอ้าย
1. นายพันธ์กวี    พวงสายใจ
2. นางสาวอภันตรี    มณีโสภณ
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. นายยงยุทธ    ลุงหม่า
2. นายธีรเดช    ลายคำ
1. นายนนธรัชต์    ธงชิว
2. นายวรัฐ    หิรัญวงศ์
10 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายรุ่งสุริยา    พูลสิริ
2. เด็กชายวีรวัฒน์    เป็นมาด
1. นายฤทธิพร    พรวรรณเพชร
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายสายเคือ    อ่องคำ
2. เด็กชายหน่อบุญ    ออตา
1. นางผกากรอง    รักษากิจ
2. นายเฉลิมพล    บงกชกุสุมาลย์
12 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายเอกธนา    อภิญญาวิวัฒน์
2. เด็กชายยศธร    รักษากูล
1. นางสาวนริศรา    ฟองศักดิ์
2. นายโยธิน    ว่องไว
13 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายมงคล    ย่านเจริญกิจ
2. เด็กชายธวีวัฒน์    แซ่โซ้ง
1. นายรพีพงศ์    พนาสันติกุล
2. นายอลงกต    เรียนยอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................