งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายวรเวช    ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายสวัสดิ์    แซ่ยะ
1. นางสาวสาธิยา    ยิ่งโยชน์
2. นายสุรวิทย์    สิงห์คำ
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายนพรัตน์    เชื้อลาว
2. เด็กชายสุรพงค์    ไชยกุฉิน
1. นายปกรณ์เกียรติ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
3 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงชิดชนก    บุญชุ่มใจ
2. เด็กหญิงเครือวัลย์    โพธินาม
1. นางสาวภาวินี    สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์    ตาสุข
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายพัดถนพงษ์    สังขรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อุดรเดชกุลวงศ์
1. นางสาวตุลยดา    ชยะเมือง
5 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายธนัช    ขันทอง
2. เด็กชายจิรวัฒน์    สิทธิวงค์
1. นายวินัย    ทรัพย์พร้อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................