งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงแพรพิไล    ภูมี
2. เด็กหญิงกนกกร    นรสิงห์
1. นางสาวปิยะรัตน์    สุวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ตะฮ่อ
2. เด็กชายปฏิญญา    ดวงงาม
1. นางสาวศิริมล    เทพจันทร์
2. นางสาวฬียาพร    ธารเหลืองทอง
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายก้าวชนะ    บุญเลิศ
2. เด็กชายปวิญทวิชญ์    จันทรา
1. นางกานต์สิรี    จิระแปง
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์    เร่งงาน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    แซ่เฒ่า
1. นางสาวนันทญา    สะออนกาย
2. นางสาวโชติกา    เหมืองอุ่น
5 โรงเรียนบ้านบวกจั่น กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายสุรชาติ    แซ่วะ
2. เด็กชายอนุศักดิ์    อนันต์วิไล
1. นางสาวณิชานันท์    จันทร์แก้ว
2. นางสาวอาทิตยา    ภัชรวาที
6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร    สุขดี
2. เด็กชายภานุพงศ์    อุปนันท์
1. นายกฤติธี    ไชยสาร
2. นางสาวมโนมน    หอมนวล
7 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงวรการณ์    จะลา
2. เด็กหญิงศริญย์พร    กรชวาลกิจ
1. นายอัศฎา    สิทธิแก้ว
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสุพรทิพย์    รุ่งวงษ์
2. เด็กหญิงวิริญาณีย์    สิริภัทรประทีป
1. นายปกรณ์เกียรติ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
9 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงสริญญา     เครือแก้ว
2. เด็กชายหน่อ     เผ่าพงศ์
1. นายธีรยุทธ    ฌานดินแดง
10 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายเดือน    -
2. เด็กชายศุภฤกษ์    สร้อยคำ
1. นางน้ำฝน    พรหมศรี
2. นางเจนจิรา    ปวงจักร์ทา
11 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงรัมภา    แซ่หลี
2. เด็กหญิงผกามาศ    จันต๊ะ
1. นางสาวชันย์ชนก    ใจอ้าย
2. นายวรภพ    วงษ์จักร์
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงแสงอ่อน    ลุงซอ
2. เด็กชายน้อง    -
1. นางสาวทัศนาวลัย    สิงห์แก้ว
2. นายอัฐมาพร    ชาดง
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกฤติยา    ตะยะ
2. เด็กหญิงแสงจันทร์    ลุงกอ
1. นางสาวสุวีนา    แก้วหน่อวัน
2. นางสาวอารีรัตน์    เดชาวุฒิ
14 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สุขคำ
2. เด็กหญิงวรัทยา    สุขคำ
1. นางสาวดวงฤทัย    โพธิกุล
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์     ปู่จ้อย
2. เด็กหญิงพรรณนา     ใหม่วงศ์
1. นางรัตติกาล     เตชะฟอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์     บัวลอยลม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................