งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายนคร    นนท์คำวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร์    เรือนทอง
1. นางสาวปิยะรัตน์    สุวรรณ์
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอาริษา    แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปักษาสวรรค์    เส่งหล้า
1. นางสาวสาธิยา    ยิ่งโยชน์
2. นายสุรวิทย์    สิงห์คำ
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    หาญกล้า
2. เด็กหญิงศวดี    แทนเมือง
1. นายปกรณ์เกียรติ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายแสงวัน    ลุงทุน
2. เด็กหญิงปวีณา    สุขใจ
1. นางสาวชันย์ชนก    ใจอ้าย
2. นายวรภพ    วงษ์จักร์
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ลอยเที่ยง
2. เด็กหญิงหมวย    ลุงต่า
1. นางสาวตุลยดา    ชยะเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................