งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงปฐมาวดี    อินทร์ไชย
2. เด็กชายวศิน    ชัยนิลพันธ์
1. นางสาวปิยะรัตน์    สุวรรณ์
2 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายชฎายุ    ยาวิชัย
2. เด็กชายหนุ่มแลง    กาหวิ่ง
1. นางสาวชนิการณ์    ยอดยิ่งหทัยกุล
2. นางเพ็ญพรรณ    ชมถิ่น
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายเจษฏาพร    นวลศรี
2. เด็กหญิงศุลีพร    ทำมี
1. นางกานต์สิรี    จิระแปง
2. นางสาวปวีณา    ขันธะ
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายวัฒนกฤษฏ์    รัตนดิลกกุล
2. เด็กหญิงขวัญใจ    เตชะพนาลัย
1. นางศุลีพร    พิทักษ์ประชา
2. นางสุปราณี    สุทธะ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายภูชิสส์    ป๊อกแก้ว
2. เด็กชายชโนทัย    โสภานะ
1. นางสาวเนตรนภา    ยองจา
6 โรงเรียนบ้านแม่แฝก กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายฤทธิไกร​    ประสิทธิ์
2. เด็กชายเมธวิน​    ดวงเดช
1. นางวิภาพร​    ปัญญาอินทร์
7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์    สายน้ำผึ้ง
2. เด็กหญิงจินตภา    พรมมาลา
1. นางสาววันเพ็ญ    แก้วเมืองมา
8 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ลุงแก้ว
2. เด็กชายชัยวัฒน์    กรกีรติการ
1. นางน้ำฝน    พรหมศรี
2. นายประกิจ    แก้วอริยศักดิ์
9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ยันนะ
2. เด็กชายออมน    นันทอง
1. นายกันต์พจน์    ปัญญา
2. นางสาวศุภัคชญา    พูดสัตย์
10 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    กลิ่นนาค
2. เด็กหญิงชาลินี    จักขุเนตร
1. นางณัฐยาธ์    ภูสีดิน
2. นายสมบูรณ์    บัวคำปัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................