งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายก่ำปู้    ลุงส่า
2. เด็กชายพิชัยยุทธ    แสงโหล
3. เด็กหญิงณัฐกานณ์    รูปแก้ว
1. นายธนาศักดิ์    ลืมสายธาร
2. นางสุภาดา    พนมมิตร
2 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายส่า    ลุงศอ
2. เด็กชายจอม    ลุงทุน
3. เด็กชายอู๋เฮือง    ลุงลายใส
1. นายณัฐพงษ์    วิริยา
2. นายอนันต์    ศุภาวิศิษฎ์
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายบุญชู    จะชา
2. เด็กชายเอกราช    แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ    รัตนนัยสุริยะ
1. นายพิจิตร    มีเพ็งจันทร์
2. นางสาวโชติกา    เหมืองอุ่น
4 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงวรัมพร    ปอแสน
2. เด็กหญิงสุทธิดา    จะลุง
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา    ปะวะ
1. นางสาววารุณี    เพียรประกอบ
2. นางสมศรี    ดวงจันทร์
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายศิวกร    ต๊ะคำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    กันทะวัง
3. เด็กชายภูมิพงษ์    เต่ห่าน
1. นายบุญเทิง    มูลต๊ะ
6 โรงเรียนบ้านแม่แฝก กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายนิกร​    ลุงซอ
2. เด็กชายหฤษฎ์​    เป็งธินา
3. เด็กชายอดิสรณ์    แซ่ลิ้ม
1. นายนพคุณ​    ศรียา
2. นายสงกรานต์​    คำวงค์ปิน
7 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายธีรพัฒน์    เลาวู
2. เด็กชายอภิวัฒน์    จันทร์สว่าง
3. เด็กชายวรากรณ์    วงศ์มูล
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์    อัจฉวิยะสกุล
2. นายฤทธิพร    พรวรรณเพชร
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายปืนแลง    ลุงตอ
2. เด็กชายกิติกานต์    แก้วมา
3. เด็กชายพาที    อินต๊ะเสาร์
1. นางฉันทนัทร์    กองบุญ
2. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
9 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายศุภชัย    วงค์นุง
2. เด็กชายวัชรพงศ์    คำแดง
3. เด็กชายสิรวิชญ์    สานุวิตร์
1. นางสาวขนิษฐ์ชญาน์    ฤทธิ์กาลศิลา
10 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์    พิทักษ์เขตร
2. เด็กชายณัฐภัทร    ผาด่าน
3. เด็กหญิงสุดาสิริ    แซ่จ่าว
1. นางธิดา    ธรรมใจ
2. นางอรนุช    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................