งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงรจนา    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงภาคินี    นาสิงห์คาน
3. เด็กหญิงอลิสา    กูผะ
1. นางพัชร์ศรัณย์    อินต๊ะยศ
2. นางวัฒนา    ประยูรวงค์
2 โรงเรียนบ้านแม่แฝก กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายจามมุ้น​    สิงโต
2. เด็กหญิงจิราภา​    ลุงหนาน
3. เด็กหญิงหม่วยแสง​    เมี๊ยะทุน
1. นายนพคุณ​    ศรียา
2. นายสงกรานต์​    คำวงค์ปิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................