งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงพัชรี    มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงกุสุมา    จะหยี
3. เด็กหญิงศศิธร    อิ่นคำปัน
1. นางนภาวรรณ    เทพสุรินทร์
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    เดชพนอม
2. เด็กชายอดิศวร    ดีนิคม
3. เด็กชายจักรพรรดิ    หนามจ้อย
1. นายชาญชัย    หมวดมณี
2. นายสมพงษ์    สุขคำ
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นายสหัส    เลาย้าง
2. เด็กชายเกรียงไกร    เราเท่า
3. เด็กชายกายสิทธิ์    ดูแฮ
1. นายพิจิตร    มีเพ็งจันทร์
2. นางสาวโชติกา    เหมืองอุ่น
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวเจนจิรา    แสงมณี
2. นางสาวผ่องศรี    ลุงทุน
3. นางสาวสุพิศตา    เจริญ
1. นายสมัคร    จันตาเงิน
2. นางสาวสรวงสุดา    เจริญวงค์
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงนันทิดา    จะฟะ
2. เด็กหญิงอรณิชา    นาสาว
3. เด็กหญิงกัลยา    แซ่ลี
1. นางสาววรนุช    ยิมิสุโท
2. นางสุดารัตน์    พงศ์กาสอ
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายไชยวัฒน์    วงศ์ตุ้ย
2. เด็กชายธนาคาร    วัชรีนเสวิน
3. เด็กชายเดชาวัต    หงษ์ประสิทธิ์
1. นายบุญเทิง    มูลต๊ะ
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    สมราษฎร์
2. เด็กหญิงธันยพร    เหล็กกา
3. เด็กชายอนันต์    จะนู
1. นางปราณี    มีลาภ
2. นางวิภาดา    พรหมศิริ
8 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    แสนติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นายแตง
3. เด็กหญิงสุชาดา    ปอสี
1. นายจิรเมธ    ปัญญา
2. นายอนันต์    ใจกล้า
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงกัลยา    เมืองกึง
2. เด็กหญิงธิดา    ย่อน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เกี้ยว
1. นางสาวชลธิชา    มาลา
2. นายอรรถพล    ดำคำ
10 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงดนุนุช    บัวศรีบรรพต
2. เด็กหญิงนภัสสร    ถวิลประโยชน์
3. เด็กหญิงอณิศา    โกวิทวุฒิชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    พลเยี่ยม
2. นางสาวเพชรรัตน์    บุญธีร์
11 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายรัฐพล    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงเกศนรินทร์    สันนิวาสเสถียร
3. เด็กหญิงอรชัญญา    ฉลองศักดิ์สิทธิ์
1. นายรัตติกาล    เตชะฟอง
2. นายเสกสรร    ต๊ะสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................