งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายซื่อ    ลุงมู
2. เด็กชายทูนข่อง    ลุงต๊ะ
3. เด็กชายคำป่าง    ลุงอ่อง
1. นายณัฐพงษ์    วิริยา
2. นายอนันต์    ศุภาวิศิษฎ์
2 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงฐิติวรดา    เลายั้ง
2. เด็กหญิงมริษา    หลู่มา
3. เด็กหญิงพุธิตา    -
1. นางพัชร์ศรัณย์    อินต๊ะยศ
2. นางวัฒนา    ประยูรวงค์
3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายทูล    ลุงติ๊
2. เด็กชายภูรี    บุญศรี
3. เด็กหญิงพิกุล    สามพงษ์
1. นายดนิตา    ดวงแก้วมงคล
2. นายสรายุ    โสภา
4 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงปรียานุช    วิชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐกิตติ์    นายด๋อ
3. เด็กหญิงศิริพร    ศรีหมี่
1. นางสาวศิรินทิพย์    แสงคำ
2. นางสกุลกาญจน์    ทองดี
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายวุฒิชัย    กอนแก้ว
2. เด็กชายพัสกร    ถิ่นทิพย์
3. เด็กชายวีระศักดิ์    บ่อคึ
1. นายบุญเทิง    มูลต๊ะ
6 โรงเรียนบ้านแม่แฝก กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายแสงเมือง​    ยอดลุง
2. เด็กชายแสงหาญ​    ลุงแก้ว
3. เด็กหญิงแสงโนน​    ลุงแก้ว
1. นายนพคุณ​    ศรียา
2. นายสงกรานต์​    คำวงค์ปิน
7 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายหัสดิน    แซ่ว้าง
2. เด็กชายกฤตพิชญ์    พนาสันติกุล
3. เด็กหญิงปรียาดา    กรกีรติการ
1. นางทิพย์วรรณ    เงาธรรม
2. นางอรนุช    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................