งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 239
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายคุณากรณ์    อารีย์
1. นางกานต์สิรี    จิระแปง
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงธนัชพร    ศิริ
1. นางสาวชฎาพร    แดงขาวเขียว
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายเหน่ง    คำแก้ว
1. นางสาวเอื้องไพร    ยะมะโน
4 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงสุพรรณษา    อินต๊ะยศ
1. นางสาวแสงดาว    มูลเมฆ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................