งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายกรกฤต    สกุลชัยภักดี
2. เด็กหญิงวันดี    ชาติเจริญชัยกุล
1. นางจารุภา    ดันทะมิตร
2. นางสาวธัญมน    จอมปิน
2 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงนปภัช    บัวพึ่ง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    มณีวงค์
1. นางพนมวรรณ    จันทร์เลิศ
3 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    สกุลชาวดอย
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    โสภณภูมิปัญญา
1. นายวีระยุทธ    สวัง
2. นางสายฝน    ทองคำ
4 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ขยันขาย
2. เด็กชายธนดล    กล้ากสิกรณ์
1. นายวีรชัย    บุญเทพ
5 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายเดชา    จำปา
2. เด็กหญิงโชติกา    วงค์สวัสดิ์
1. นายอัศฎา    สิทธิแก้ว
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายประเสริฐ    บุญลือ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ทวีอภิรดีพร
1. นายนเรศ    ขนมหัด
2. นางปุณศิกาญจน์    เดชวงศ์ยา
7 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายจิราพัชร    จินดามโนธรรม
2. เด็กหญิงจิรชญา    เย็นวัฒนา
1. นายปกรณ์เกียรติ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ    ไชยภิวงค์
2. เด็กหญิงอุมาพร    ปิมปา
1. นายนพพร    บุญทรง
2. นายอนันต์    ชัยชนะ
9 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายจัตุพงษ์     ทรงคำ
2. เด็กชายเครือแสง     นายโหย่
1. นายธีรยุทธ    ฌานดินแดง
10 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายสมบูรณ์    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายสองเมือง    ลุงป่าง
1. นางดารารัตน์    ฉางข้าวพรหม
2. นางสาวทัตพิชา    สานุวิตร
11 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายกัณฑพัฒน์    ลุงส่วย
2. เด็กชายพิศิษฎ์    แฟงวัด
1. นางสาวชันย์ชนก    ใจอ้าย
2. นายวรภพ    วงษ์จักร์
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงหยิง    ลุงหม่อง
2. เด็กชายอภิรักษ์    ทวย
1. นางสาวทัศนาวลัย    สิงห์แก้ว
2. นายอัฐมาพร    ชาดง
13 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายธนภัทร    วงค์ขาว
2. เด็กชายก๋องคำ    สีวลี
1. นายธนกรณ์    ใหม่แก้วสุข
2. นางสาวสุภาภรณ์    สุตา
14 โรงเรียนวัดแม่เลย กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงชนรดี    สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา    เลาลี
1. นายพิศิษฐ์    ลีเลิศ
2. นางสาววชิราลักษณ์    ขันธสีมา
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ลุงออ
2. เด็กหญิงคำน้อย    ลุงคำ
1. นางสาวตุลยดา    ชยะเมือง
16 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงเจตสุดา    ทวิภาค
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เตาะเยาะ
1. นายจาตุรงค์    วงค์นคินท์
17 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พนาสันติกุล
2. เด็กหญิงกฤติยาณี    แซ่ย้าง
1. นางอัญชลี    หล้าแก้ว
18 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงสุพัชญา       กลิ่นเมฆ
2. เด็กหญิงอัมภิกา       กรุดเพ็ชร
1. นายกัณฐกฤติ์    ดอนสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................