งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายอัศฆ์เดช    เขียวทอง
1. นางสาวนันทวัน    มณีวรรณรัตน์
2 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายพงศธร    อาซอง
1. นางนวพร    สุวรรณ์
3 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงพิม    แสงแก้ว
1. นางพัชร์ศรัณย์    อินต๊ะยศ
4 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายวรพงษ์    โชคนิรมิตร
1. นางลัดดา    ประอินทร์
5 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายอามือ    แลเชอ
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายพีรพล    จะลอ
1. นางสาวสุรินุช    สุขแสน
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    จีณะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาทินี    ดอนป่าน
8 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ต๊อนอ
1. นางสาวสิรินภา    วาณิชโกมล
9 โรงเรียนบ้านบวกเปา กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงพิศมัย    คำที
1. นางสาววันทนิกา    เพ็ญเวียง
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจาย    สัย
1. นางสาวอภิญญา    นามเมือง
11 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายเอ    บ่าวเอ
1. นางนิตยา    มันทะนา
12 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงกานดา    ค้ำคูณโอฬาร
1. นางศิรินทรา    พุทธโส
13 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายสิรภัทร    ปู่ล่า
1. นางผ่องศรี    ซิแกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................