งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงวาธิกา    แสนเหลียว
1. นางอนุโณทัย    บุญลูน
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงนัฐพรณ์    หงษ์ฟ้อน
1. นางเนตรนภา    บุญยัง
3 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    สุนกาย
1. นางสาวทรงศรี    จันทร์ตา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์    ป๊อกแก้ว
1. นางสาวเยาวลักษณ์    โปยทอง
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กลุ่ม แม่ริม 1 1. นายธันวา    ติ๊บพรม
1. นางศรีพรรณ    ปรีชาชาญ
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายสิทธิกร    คำปัญ
1. นางสาวอังคนา    นารัตน์
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายสุจริต    ถนอมวรกุล
1. นายกรกต    ไชยยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................