งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายธัฬห์    ปลิดดา
2. เด็กชายคณิน    สมบูรณ์
3. เด็กชายธนกฤต    กาเกตุ
1. นายปกานต์    อุดมธนะสารสกุล
2 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายญาณวิทย์    สกุณา
2. เด็กชายโชคทวี    ขอดเรือนแก้ว
3. เด็กชายวีระพงศ์    ขอดเรือนแก้ว
1. นางกฤษนา    มีเพ็งจันทร์
2. นางเตือนใจ    ราชดี
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายณัฐภาส    หน่อนำ
2. เด็กชายธนดล    เดชอูป
3. เด็กชายเอกพล    เทพรัตน์
1. นางสาวศิริขวัญ    อูปคำแดง
2. นางสาวศิริรัตน์    ปุกจันทร์
4 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายญาณพล    มูเซอร์
2. เด็กหญิงพิยดา    การคำ
3. เด็กชายยศพนธ์    ไทยหิรัญโชติ
1. นายณรงค์    สิทธิราช
2. นายประสาน    ศรีวิชัย
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายวิศรุต    ฉางเข้าไชย
2. เด็กชายธนวัตน์    กวินค้าไกล
3. เด็กชายฉัตรมงคล    นิลปวน
1. นายดำรงศักดิ์    อุ่นทา
2. นายมาสพงษ์    ทิพย์ไพร่
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายวิวัฒน์    สิงห์แก้ว
2. เด็กชายพลวัต    ลุงหม่อง
3. เด็กชายสุวรรณ    เปลี่ยนสะอาด
1. นางน้ำฝน    พรหมศรี
2. นายประกิจ    แก้วอริยศักดิ์
7 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายณัฐวัตร    พญาวอณรงค์
2. เด็กชายจินตภัทร    สุขพนาชัยรัตน์
3. เด็กชายรัฐพล    ปัญโย
1. นายจักรพันธ์    อรุโณทัย
2. นายพงษ์ศิริ    บุญอำนวย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................