งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายธนโชติ    ปาละอิน
2. เด็กชายเท่    บุญป้อง
3. เด็กชายจักรภัทร    โภชนะ
1. นางสาวคชาภรณ์    จำปาอิ่ม
2. นางสาวภัทรินทร์    ศรีวิชัย
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายนพรัตน์    วิรุณรัตน์
2. เด็กชายศุภกร    หล้าปวงคำ
1. นายดำรงศักดิ์    อุ่นทา
2. นายมาสพงษ์    ทิพย์ไพร่
3 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายสอง    ลุงคำ
2. เด็กชายนพพล    มาเยอะ
3. เด็กชายป่าง    ลุงจาย
1. นายสุุภาพ    ดำอำไพ
2. นางสาวอภันตรี    มณีโสภณ
4 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายธีรพล    นะยัว
2. เด็กชายกิตติชัย    แจะและ
3. เด็กชายพัทธพล    เวนวน
1. นายพงษ์ศิริ    บุญอำนวย
2. นายสิรพล    ปัญญาศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................