งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 025
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายอภินันท์    แซ่ฟ่าน
2. เด็กชายภิชิตพล    วิชายงค์
1. นายปกรณ์    ยืนธรรม
2. นายสมชาย    กองมณี
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายขวัญชัย    ละหลู่
2. เด็กชายเสรี    แก้วเรือน
1. นางสาวชันย์ชนก    ใจอ้าย
2. นายวรภพ    วงษ์จักร์
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. นางสาววรรณพร    สังขรัตน์
2. เด็กชายเฉลิมพล    คำแดง
1. นางสาวตุลยดา    ชยะเมือง
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    พิทยาการนุรัตน์
2. เด็กชายศุภณัฐ    ไกลถิ่น
1. นางรัตติกาล    เตชะฟอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวลอยลม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................