งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางกว้าง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายเซ้ง      ลุงทุน
1. นางวลาพร    กันธรรม
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงจีราภรณ์    ป้อมภา
1. นางสาวเจนจิรา    สัณห์สิรีกูล
3 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงธวิภา    เรือนพระจันทร์
1. นางพีระพร    บุญเมือง
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายปวินศักดิ์    รัตนดิลกกุล
1. นางสาวสุนิษา    สุรินทร์แก้ว
5 โรงเรียนต้นกล้า กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงเอริกา    เหลี่ยมจินดา
1. นายรณชิต    สุวี
6 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายศุภกฤต    ฟูใฝติ๊บ
1. นางจันทร์เพ็ญ    มณีวรรณ
7 โรงเรียนบ้านห้วยบง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    เรือนใจ
1. นางสาวพรวิกาน    ศิริปัญญา
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    เลเชอร์
1. นางสาวสุวรินทร์    กุนากา
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    มูลสุข
1. นางสาวเสาวณี    จะหละ
10 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงแสงเอ    ลุงมะ
1. นางอรพิน    บุญกันทะ
11 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงหนิง    ทองดี
1. นางเมตตา    คำวงศ์ปิน
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงแสงดาว    ลุงกอ
1. นางนภศวรรณ์    ยะมะโน
13 โรงเรียนวัดบ้านป้อก กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายสุกนต์ธี    เขียวบาง
1. นางปิยะภา    วิริยะนราทิพย์
14 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงภันทิลา    พาซอ
1. นางกัญจนา    ดวงพิมพ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................