งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงกวินตรา     คำใส
1. นางลลิตภัทร    ชนะเวช
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงวิรชา    ธิมา
1. นางสาวเจนจิรา    สัณห์สิรีกูล
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพรไพลิน    วงศ์ไพรพนาวัลย์
1. นางสาวผานิดนิพา    บัวหลาย
4 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ร่มเงิน
1. นายมนตรี    มุ่งสวัสดิ์
5 โรงเรียนบ้านห้วยบง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงอารีรักษ์    สิทธิคุณยา
1. นางสาวพรวิกาน    ศิริปัญญา
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพนิดา    เลเชอร์
1. นางสุวรินทร์    กุนากา
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงกนต์ระพี    เดชะ
1. นางสาวเสาวณี    จะหละ
8 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงน้ำดิน    ถือแสง
1. นางอรพิน    บุญกันทะ
9 โรงเรียนบ้านสันศรี กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายมังกร    -
1. นางสุดารัตน์    สุดารัตน์
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงกุลสตรี    โสตะพราหมณ์
1. นางจิราภรณ์    แอบคำ
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงวนิดา    กันทะนะ
1. นางนภศวรรณ์    ยะมะโน
12 โรงเรียนวัดบ้านป้อก กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า    ยาระนะ
1. นางปิยะภา    วิริยะนราทิพย์
13 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายณัฐฎณิชา    ปู่หล้า
1. นายพงษ์ศิริ    บุญอำนวย
14 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงศิวัชญา    ปู่ล่า
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................