งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงอาหมี่    งัวผะ
1. นายสมพงษ์    สุขคำ
2 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงสุขใจ    ถนอมรุ่งเรือง
1. นายบรรหาร    เพ็ญจันทร์
3 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์     ฉุยฉาย
1. นางศิขรินทร์     อุตมะ
4 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายพชรร้อย    ปานประสิทธิกุล
1. นายศุภชัย    คำดอน
5 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงสุชญา    ทวีความเจริญ
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
6 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. นางสาวพจนีย์    เตชะเลิศพนา
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. นางสาวรัชดา    ไม่มีนามสกุล
1. นางจิราภรณ์    แอบคำ
8 โรงเรียนบ้านปางขุม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงอรณิชา    จองหว่า
1. นายพงษ์ศิริ    บุญอำนวย
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายทวีชัย    เลาหาง
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................