งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงหลาวเงิน    ลุงคำ
1. นายนิติภูมิ    ถาวร
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายเจษฏา    หน่อใจ
1. นางสาวเจนจิรา    สัณห์สิรีกูล
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอสริสรา    มั่งมีแสนเท่า
1. นางบุศรารัตน์    อุสา
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายดาวแดง    จันต๊ะ
1. นางสาวสรวงสุดา    เจริญวงค์
5 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    คำวงษา
1. นางสาวกนกวรรณ    แหวนเพ็ชร์
6 โรงเรียนบ้านคุณหมอ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายคัมภีร์    คำภีระ
1. นางสาวพัชญ์ณรินทร์    ฟุ่มฟองฟู
7 โรงเรียนบ้านบวกจั่น กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายหน่อ    จิ่ง
1. นางเจนจิรา    ธิจันดา
8 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วรนัยพินิจ
1. นางสาวณัชพร    อพันลิขิต
9 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายพัชรพล    แซ่หมี่
1. นางอุทุุมพร    ไชยเรือน
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายมนัส    พิกุลทองดี
1. นางสุวรินทร์    กุนากา
11 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายป่าง    -
1. นางอำพร    กวงคำ
12 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิง เพลงรดา    ทอแสงรังรอง
1. นางรัศมีแข    ศรีฉ่ำ
13 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายอ่องยุ้น    ลุงอ่อง
1. นางกาญจนศรี    เหล่าชัย
14 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงสุลักขณา    พิมพ์โคกแฝก
1. นางจิราภรณ์    แอบคำ
15 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงแสงอ่อง    -
1. นางสุจิตรา    เชื้อพูล
16 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพัชรี    แซ่ลี
1. นางสาวกุลนารี    สนแก้ว
17 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายชาอ่อง    ลุงโดน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา    คงวุฒิ
18 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายชิติพัทธิ์    สละม่วง
1. นางสาวทิพวรรณ์    ใจบุญ
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงวรภาสี     ดำรงปัญญา
1. นางสาวสมใจ     แสงอรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................