งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายจิรวัชร    ยาวิชัย
1. นางสาวนันทิกา    จันทร์วรรณ
2 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงกรรญรัตน์    ดวงรัตน์
1. นายอัครเดช    กุณราชา
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายธนากร    เลายี่ปา
1. นางสาวเจนจิรา    สัณห์สิรีกูล
4 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายสิรภพ    สิงห์แก้ว
1. นายชาคริต    อินชัย
5 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์    ศุภรักษ์จินดา
1. นางรัตนา    อินทอง
6 โรงเรียนบ้านปลาดาว กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงศิริพร    แสนมี่
1. นางสาวกนกวรรณ    แหวนเพ็ชร์
7 โรงเรียนบ้านเมืองขอน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายสมศักดิ์    ลุงอ่อง
1. นางฐิตินันท์    วงค์จักร์
8 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพัชราภา    ศรีวิชัย
1. นางจิตตานาถ    ปลอดสกุล
9 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงภัคธีมา    ทรงพูล
1. นางสาวณัชพร    อพันลิขิต
10 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงวิชุดา    แลเชอ
1. นางสาวศศิธร    เส่งหล้า
11 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงหยก    สันดอย
1. นางอรทัย    พิบูลย์
12 โรงเรียนประดู่วิทยา กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงคำส่วย    ลุงคำตี๋
1. นางสาวอลิษา    ภูครองหิน
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายจินตกวี    ยากยืน
1. นางสาวเสาวณี    จะหละ
14 โรงเรียนบ้านแม่แต กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายจ่ามทุน    แสงทอง
1. นายนิธิโรจน์    ดวงธีระกาญจน์
15 โรงเรียนวัดสันทรายมูล กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงพรทิพย์    หนั่นต๋า
1. นางนิภา    โกวิทวาณิชย์
16 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงนิตยา    ปัญญาเยาว์
1. นางนภศวรรณ์    ยะมะโน
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงเย็นคำ    อ่วมนะ
1. นางสาววัลยา    กาละโต
18 โรงเรียนบ้านนากู่ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายธีรวุฒิ    ลาเซอร์
1. นายภาณุพงศ์    วงค์หล้า
19 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ศรีปวร
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................