งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงจิรัชยา    เชอร์
2. เด็กหญิงภาวิณี    ยาวิจิตร
3. เด็กหญิงสายธาร    คำมา
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
2. นางสาวมลิวัลย์    ภูเต้านิล
2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. นางสาวผอง    ลุงใส
2. เด็กหญิงจรวยพร    ลุงจาย
3. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    ลุงทุน
1. นางสาวทัศนาวลัย    สิงห์แก้ว
2. นางสุรีย์รัตน์    พรหมชนะ
3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ    ลาวิ
2. เด็กหญิงไปรย์ญา    พรหมมินราช
3. เด็กหญิงมาริษา    อิสาน
1. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
2. นางสาวลลิกา    อินถา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................