งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงน้องหล้า    ลุงจอ
1. นายสมพงษ์    สุขคำ
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นางสาวกาญจนา    พิชิตไพรพงษ์
1. นางนวลจันทร์    สมิทธิกุล
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. นางสาวสุพาพร    เรายะ
1. นางสาวสรวงสุดา    เจริญวงค์
4 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ธรรมมงคล
1. นางพรทิพย์    ถาอ้าย
5 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. นายอารักษ์    แสงเข็ญ
1. นางสาวณีรชา    สุเป็ง
6 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ซื่อหมื่อกู่
1. นางสาวศันสนีย์    แสงเรือน
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายวรากร    แซ่เจ๋า
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพิมมาดา    พรหมพิงค์
1. นายจีรภัทร    ลือชัย
9 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพนิดา    หมือโป
1. นางสาวเบญจลักษณ์    มณีวงศ์
10 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงดวงใจ    แซ่ลี้
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์    คงแก้ว
11 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์    เที่ยงธรรมยิ่ง
1. นายชโยทิต    น้ำดอกไม้
12 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    เวนวล
1. นางสาวทิพวรรณ    สิงห์ทอน
13 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ชุ่มอรัญสายวารี
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
14 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงมาริสา       วีระ
1. นายกฤตภัทร    อรุณดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................