งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายอาทิตย์     ลุงนันต่า
2. เด็กหญิงมอญจิ่ง    อ่องหล้า
1. นางลัยวลี    ลี้ตระกูล
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายภูแสง    ผันผาย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    หอเงิน
1. นางสาวสาธิยา    ยิ่งโยชน์
2. นายสุรวิทย์    สิงห์คำ
3 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงธวัลหทัย    คำฟอง
2. เด็กชายพิทวัส    ใจหลัก
1. นายอัศฎา    สิทธิแก้ว
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายปาณณวัฒน์    ขัติเขียว
2. เด็กชายสุริยะ    สุริยะวงค์
1. นายปกรณ์เกียรติ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายอดิเทพ    ติ๊บพรม
2. เด็กหญิงอ้อม    นิมล
1. นายจักรพงษ์    เงาธรรม
6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงดวงหทัย    คำเรือง
2. เด็กหญิงชมพูนุท    ลุงส่าง
1. นางสาวณัฐปภัสร์    บุญก้ำ
2. นางสาวศุภัคชญา    พูดสัตย์
7 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายธนดล    ศรีสุกใส
2. เด็กหญิงพิชญา    จะดะ
1. นางสาวสุภาภรณ์    สุตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................