งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 284
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. นางสาวศิรินภา     ดอนมอญ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์     สุมงคล
2 โรงเรียนบ้านสันกลาง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร    เปียผะ
1. นางสาวจุฬารัตน์    ปัญโญ
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายวันชัย    สิงห์คำราม
1. นางสาวณภัชชา    เป็งศิริ
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงญาดารัตน์    ทิพนี
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
5 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายประกายวิทย์    วณาตระกูล
1. นางแสงอรุณ    ยะมะโน
6 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงแววดาว    ขัตตะละ
1. นางสาวทิพวรรณ    สิงห์ทอน
7 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายธนิน    เลาต๋า
1. นายอลงกต    เรียนยอย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................