งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ศรีรินหลวง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เลายี่ปา
3. เด็กหญิงอัจฉรา    โยนยิ่ง
4. เด็กหญิงรุ่งรวิน    ชมเกษร
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    ปาดี
1. นายณภัทชรัญข์    วงศา
2. นางสาวปวีณา    ขันธะ
3. นางอัจฉราพร    วิชาคุณ
2 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายจิรายุส    คำเรือง
2. เด็กชายศุภกาญจน์    ขยัน
3. เด็กชายเสริมศักดิ์    เจริญสุข
4. เด็กชายธราเทพ    สุรังษี
5. เด็กชายกรภัทร    ลุงทอ
6. เด็กชายภาสกร    เก่งกาจ
7. เด็กชายลืน    ลุงปาน
1. นายณัฐปภัสร์    บุญก้ำ
2. นางสาวนาถตยา    วงศ์ยา
3. นางเอื้อมพร    ยิ้มศรี
3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงหอม    แก้ว
2. เด็กหญิงแสงเดือน    ลุงยุ้น
3. เด็กหญิงพัชญาภา    วีระกิตย์
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    สิงห์แก้ว
5. เด็กหญิงวริศรา    ลุงจาย
6. เด็กหญิงอรปรียา    บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงปนัดดา    ทรัพย์ประสม
1. นางจิตรา    กิติชัยวรรณ
2. นางสาวปิยธิดา    ขจรศักดิ์
3. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................