งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ตะฮ่อ
2. เด็กชายชรินทร์    อายิกู่
1. นางสาวฬียาพร    ธารเหลืองทอง
2. นางสาวอัญชลี    อินทกาโมทย์
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายกันติทัต    กีรี
2. เด็กชายสุทัศน์    แซ่เฒ่า
1. นางสาวสาธิยา    ยิ่งโยชน์
2. นายสุรวิทย์    สิงห์คำ
3 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายชนกันต์    กรชวาลกิจ
2. เด็กชายธนวัฒน์    ฟุ่มเฟย
1. นายอัศฎา    สิทธิแก้ว
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายภูตินันท์    ยารังษี
2. เด็กชายกฤษฏิ์ธนา    ชุ่มมาลี
1. นายปกรณ์เกียรติ    พูลสวัสดิ์
2. นางสาวเกษร    วรรณรังษี
5 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายเดชาธร    ปู่ก่ำ
2. เด็กหญิงกันยาพัฒน์    สงวนศิลป์
1. นางสาวภาวินี    สิงคราช
2. นายสิรปกรณ์    ตาสุข
6 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงสุกฤตา    จองเต็ม
2. เด็กหญิงกานดา    สามงาย
1. นางสาวทัศนาวลัย    สิงห์แก้ว
2. นายอัฐมาพร    ชาดง
7 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงสุนิษา    สุทธิรังษี
2. เด็กหญิงอริสรา    ดาวเรือง
1. นางสาวสุภาภรณ์    สุตา
8 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พุทธโส
2. เด็กหญิงอรยา    แดงดง
1. นายสราวุฒิ    ตุ้ยมูล
2. นางสาวอัมพิกา    ใจก่อง
9 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายจักรินทร์       เมืองแก้ว
2. เด็กชายอดิศักดิ์       ประเสริฐ
1. นายกัณฐกฤติ์    ดอนสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................