งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    ธรรมศรี
2. เด็กหญิงชัญญานุช    กันทวี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วแปง
1. นางรัตนา    อินทร์ศวร
2. นางสาววนัทธ์ภัสสร    สุนทร
2 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงรีย์นิภา    สุรินทร์รัตน์
2. เด็กหญิงอนุรี    ดวงดี
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    ขวัญอยู่อภิรักษ์
1. นางทฤตมน    ขันทอง
2. นางลำยอง    จืมทราย
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายอ่อง    ลุงคำ
2. เด็กหญิงจอย    ลุงอิ่งต๊ะ
3. เด็กหญิงดาว    ลุงอิ่งต๊ะ
1. นางสาวจุฬาภรณ์    ศิริปัญญา
2. นางสาวพรวิกาน    ศิริปัญญา
4 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงกวินธิดา    หาญกล้า
2. เด็กชายวนาศิลป์    วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงครองขวัญ    อักษรพันธุ์
1. นางดารากร    มูลปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................