งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์    สายคำหน้อย
1. นางรัตช์รัตน์    จันทรัตน์
2 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงเชิง    ปางนอย
1. นางสาวริณทร์ณปภา    เรือนรัตนสิริ
3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงเข็มคำ    ลุงทุน
1. นางสาวอาลิษา    สารวิชัย
4 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงวรรณิสา    กองแก้ว
1. นางสาวกัลยาณี    อินต่อม
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงศุภกร    รัตน์ติยะ
1. นางบุศรารัตน์    อุสา
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    วรรณศรี
1. นางสาวนันธิกา    จินาการ
7 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงสิริญญา    ธรรมใจ
1. นางสาวนิภาพร    วัฒนาอุดมกูล
8 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงเพชร    ลุงชาย
1. นางสาวฐิติรัตน์    โป่อินทนะ
9 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงศิริพรรษา    ชมพูเฟย
1. นางสาวดรรชนี    นินนาทโยธิน
10 โรงเรียนบ้านห้วยบง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    ปานยิ้ม
1. นางสาวอภิรดี    ตระหง่านเชิดไชย
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงวาราดา    สาระพันธ์
1. นางจันทร์ทิพย์    เสาร์ไชย
12 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงศุภกานต์    แซ่หมู่
1. นางศรีใจ    เปี่ยมประสงค์
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงหอม    ลุงเจ
1. นางอัญชลี    บาลชัย
14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงศรีดาว    สายแดง
1. นางกาญจนศรี    เหล่าชัย
15 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์    เนตรโคตร
1. นางวิมล    หวงสุวรรณาการ
16 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพนิตนันท์    จันทร์ตา
1. นางนภศวรรณ์    ยะมะโน
17 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายส่างกร    ลุงทอน
1. นางสาวสุจินดา    โปร่งสกุล
18 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายณัฎฐชัย    จันทร์เสวี
1. นางสาวสุภาพร    พรมปั๋น
19 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงวณิดา    แซ่จ่าว
1. นางอรนุช    กุณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................