งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงวลัณญา    ลือศรี
1. นางสาวสุวิมล    จันทร์ปิง
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    แซ่จาง
1. นายสมพงษ์    สุขคำ
3 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. นางสาวชวัลนุช    อุแนะ
1. นางขวัญดาว    ผะเดิมดี
4 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    สอนวงศ์
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายอานนท์    รุ่งศิริ
1. นางสาวเบญจลักษณ์    มณีวงศ์
6 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงวันสาย    โจลา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์    คงแก้ว
7 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายสมชาย    นายหย่า
1. นายอินทร    แก้วป้อม
8 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายธดากรณ์    เชื้อโต่ง
1. นายสุวิทย์    พรมทา
9 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายกุลภพ    โคโดะ
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................