งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดหนองออน กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายณัฐพัฒน    อุนามูล
2. เด็กหญิงวรัทยา    แสนศรี
1. นางสาวณิชรัตน์    ทองมา
2. นายวีระนันท์    เขียวขำ
2 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงเมษิณี    ศรีหมี่
2. เด็กหญิงผ่อง    ลุงสู้
1. นางพนมวรรณ    จันทร์เลิศ
2. นางพิกุล    ปิ่นแก้ว
3 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    จันลองวนา
2. เด็กหญิงชุติญา    วิรัชวงศ์
1. นางอรัญญา    ไชยวงค์คำ
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพิยะดา    ส่อจา
2. เด็กหญิงปานทิพย์    ตองตึง
1. นายชุติวัต    ทาฤทธิ์
2. นางสไบทิพย์    ตั้งใจ
5 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงลำใย    จริงใจ
2. เด็กหญิงนิรชา    แสนใหม่
1. นายอนุสิษฐ์    หม้อบุญมี
6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายอารู    กอเล็ก
2. เด็กชายอาลุม    ชัยมงคล
1. นางสาวภัทรวรรณ    จันทะกี
7 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงลลิตา    เสมะ
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    ตามิ
1. นางตะเพียนทอง    นันทมานพ
2. นางสาวใบหยก    อิ่มศิริ
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงสุชาวดี    หนวดคำ
2. เด็กหญิงพัชรพร    อินทวงค์
1. นางสาวนฤมล    นวะปุก
9 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ยอดแสง
2. เด็กชายศุภวิชญ์    สุรักษ์
1. นางสาวณัฐฐา    คำก๋อง
2. นางเมตตา    คำวงศ์ปิน
10 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงศุภชา    ศรีสุข
2. เด็กหญิงมณีนุช    ลุงบุญ
1. นางสาวกุลนารี    สนแก้ว
2. นายแสวง    พรหมขัติแก้ว
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสาธินี    ย่านเจริญกิจ
2. เด็กหญิงพิมพ์พร    แซ่ย้าง
1. นางชุติมา    พะคะ
2. นางสาวพรรณี    แก้วกุลเกียรติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................