งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    เขียวสนุก
2. เด็กหญิงสุมาลี    หลี่จา
1. นางสาวภรณ์นภัส    ฉัตรธรพลังกร
2. นางสาวอำพัณพรมพักข์    ใหลหลั่ง
2 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงจารุณี    แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงวรารัตน์    แซ่โซ้ง
1. นางวชิราภรณ์    วงศ์เนตร์
2. นางสาววาสนา    โนจ๊ะ
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงนนทลี    ดำดิน
2. เด็กหญิงอัมพร    เตชะเลิศพนา
1. นายบรรหาร    เพ็ญจันทร์
2. นางสาวพิมพ์ปวีณ์    วงศ์อ้าย
4 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    ศิริคูณ
2. เด็กหญิงนิติกานต์    จากผา
1. นางสาวศศิธร    สิทธิคงชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์    คงแก้ว
5 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงปาริชาต    กันทู
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    จอแม
1. นางสาวจิราพร    ศรีจันตา
2. นางสาวปนัยดา    มีบุญ
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสุวนันท์    แซ่เฒ่า
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    แซ่เฒ่า
1. นางชุติมา    พะคะ
2. นางวันเพ็ญ    จีรการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................