งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปางกว้าง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงบอลื่น    หมัด
1. นางประนอม    สมคำแสง
2 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงพีรยา    เลายี่ปา
1. นางสาวปัญภัคร    ตาจ๊ะ
3 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงพิชญา    ลุงทุน
1. นางสาวสุดสวาท    ปิงชัยวงษ์
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงนฤมล    แซ่เท้า
1. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงสุชานาถ    เชอร์
1. นางสาววิลาสินี    ยะมะโน
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงศิรินทร    หน่อจักร์
1. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
7 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ปัญญา
1. นางอุไรวรรณ    วรรธนะวาสิน
8 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    คำมา
1. นางสาวณีรชา    สุเป็ง
9 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงณภัทรา    แสนพานิน
1. นางเพียงเพ็ญ    เชาว์ประเสริฐ
10 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงจีรพร    ลุงจาย
1. นางอรทัย    พิบูลย์
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงศรีวรา    นารัตน์
1. นางสุวรินทร์    กุนากา
12 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงสุชีรา    ลุงหม่อง
1. นายประสาน    บุญทวี
13 โรงเรียนบ้านโป่ง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายอธิปไตร    ใหม่เฟย
1. นายประชัน    ทินอุทัย
14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงนิภา    วันคำ
1. นายโอฬาร    รินทกร
15 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงจรรยพร    วิลาลัย
1. นางสุพิน    สาลักษณ์
16 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงโสภา    คำมูล
1. นางสายใจ    หิตะวนิช
17 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ประชุมรัตน์
1. นางพนิตพิชา    จินาเคียน
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสรัลพร    โรจนคีรีสันติ
1. นางสาวดวงตา    การรำดาบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................