งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายอลงกช    ฟีปี
1. นายสมพงษ์    สุขคำ
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นายเที่ยง    กวีสันติสุข
1. นางนวลจันทร์    สมิทธิกุล
3 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายกิตติพต    พลยศ
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ชาวพิทักษ์
1. นายสุวิทย์    สายใจอูป
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. นายปฏิพล    พันธ์ภัครินทร์
1. นายประหยัด    ปละมัย
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    สุ้นต๊ะ
1. นางจิราภรณ์    แอบคำ
7 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    บุญจิตรวิมล
1. นางสาวอัญชลี    ธาตุอินจันทร์
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายณัฐกุล    ประเสริฐสิทธิสุข
1. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
9 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายศุภวัฒน์       ตู้คำภา
1. นายกฤตภัทร    อรุณดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................