งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงไอดิน    สุขสบาย
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร์    อินทร์ไชย
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    มหาพรม
1. นางสุกัญญา    หุ่นภักดี
2. นางเกวรินทร์    ปัญญาเรือง
2 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายจอมเครือ    จันต๊ะ
2. เด็กชายนวัต    ปู่ซอย
3. เด็กหญิงนุ่มนวล    ลุงแดง
1. นางธนกร    เรือนน้อง
2. นางอารีย์    เชื้อทรัพย์
3 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ    รัตนดิลกกุล
2. เด็กหญิงชัญญานุช    ถนอมวรกุล
3. เด็กหญิงรุ่งรวิน    เลิศชัยสหกุล
1. นายบรรหาร    เพ็ญจันทร์
2. นางพรศรี    หนันติ๊
4 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    ลุงเอื้อม
2. เด็กหญิงดิรดา    วายหลู้
3. เด็กหญิงอัมพร    ซื่อทวย
1. นางสุรัชดา    คชาประดิษฐ์
5 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กชายชายแดง    ลุงสุ
2. เด็กหญิงสุวรรณษา    ใจมา
3. เด็กชายปิยพัทธ์    คำปาละ
1. นายไกรลาศ    สิงห์สันต์
2. นางไก่ทอง    สุนันต๊ะ
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายเงิน    หนานวงค์
2. เด็กชายกันต์กวี    แสงสมบูรณ์
3. เด็กชายภูธเนศ    มณีโชติ
1. นายจรัญ    สุวรรณ
2. นายนเรศ    ขนมหัด
7 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายจักรี    ลุงตา
2. เด็กหญิงพนิดพิชา    ลุงจาย
3. เด็กหญิงสุนิสา    คำหล้า
1. นางนิภาพรรณ    ดวงปันสิงห์
2. นายวสันต์    ไชยวงค์
8 โรงเรียนบ้านป่าก้าง กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงคำเดือน    -
2. เด็กหญิงนุชนาถ    วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงรุ้งธิดา    กำเนิดอุย
1. นางประไพ    สุภีระ
9 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงเขมมิกา    มือกุศล
2. เด็กชายเหมัน    วัชรพุทธ
3. เด็กชายดนัยณัฐ    ขันทมาลา
1. นางสาวศศิธร    สิทธิคงชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์    คงแก้ว
10 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงยิ่งรัก    ชัยวงค์
2. เด็กหญิงนันทกร    แซ่ย่าง
3. เด็กชายกิตติภพ    ลุงหลง
1. นางพรรณทิพย์ภา    นำบุญจิตต์
2. นางสาวสุกัญญา    วงษ์พิมสร
11 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายกฤติพงศ์    คำอ้าย
2. เด็กชายต๊อด    -
3. เด็กชายทอนส่า    -
1. นางสาวบุุษยามาศ    ติยานิน
2. นางสาวปริศนา    สิงห์ต๊ะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................