งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงสุปราณี    ทับทิม
2. เด็กหญิงเข็มนภัทร    อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงนิตยา    ลุงต๊ะ
1. นางสาวสุวิมล    จันทร์ปิง
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงกรกนก    ศรีวงค์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    ธานาทิพย์
3. เด็กหญิงรุจาภา    เป็งกาสิทธิ์
1. นางนวลละออ    จุมปามัญ
3 โรงเรียนวัดห้วยไร่ กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายธิติกร    สันติมา
2. เด็กหญิงสุวันใส    ลุงทอง
3. เด็กหญิงภัคจิรา    จันต๊ะ
1. นายสุขเสถียร    พยอมยงค์
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายศรราม    นายเซือง
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ขุนใส
3. เด็กชายจักรภพ    ลุงวิ
1. นางธนกร    เรือนน้อง
2. นางรัตนา    อินทอง
5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงนภาพร    สุขสกุลปัญญา
2. เด็กชายสรยุทธ    ถนอมจิตดี
3. เด็กหญิงญาณภัทร    รัตนดิลกกุล
1. นายบรรหาร    เพ็ญจันทร์
2. นางสาวสุนิษา    สุรินทร์แก้ว
6 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงชญาดา    ลุงละวัน
2. เด็กหญิงทิพย์ฝน    ดงหมอง
3. เด็กหญิงศรัญยา    ขันเขียว
1. นางสาวจินดารัชต์    ทานา
7 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงพัชญธิดา    แก่นแก้ว
2. เด็กชายพันธวัช    นวลรักษ์
3. เด็กหญิงภัคกมล    ศรีคำมา
1. นางพิมประภา    อุดมธนะสารสกุล
2. นายไกรลาศ    สิงห์สันต์
8 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายรพีพัฒน์    เมฆเมืองทอง
2. เด็กชายประเสริฐ    จะแล
3. เด็กชายโตโต้    ทะนันชัย
1. นายนเรศ    ขนมหัด
2. นางปุณศิกาญจน์    เดชวงศ์ยา
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายวรากร    อาวุธ
2. เด็กชายธวัชชัย    แลเชอ
3. เด็กชายกฤษกร    ใจบุญมา
1. นายจีรภัทร    ลือชัย
2. นายปิยะพันธุ์    ปัญญารัตน์
10 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายพัสกร    จะแฮ
2. เด็กชายจิรพัส    แชกอง
3. เด็กหญิงจิ่งหยุ้น    ลุงต๊ะ
1. นางสาวธัญญลักษณ์    กันคำ
2. นางลักษณวรรณ    บุญพรหม
11 โรงเรียนบ้านศรีงาม กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงทิพย์นภา    สุธรรม
2. เด็กหญิงชนาภัทร    วรรณเลิศ
3. เด็กหญิงอรอนงค์    เพ่งให้ตรง
1. นางนิภาพรรณ    ดวงปันสิงห์
2. นายวสันต์    ไชยวงค์
12 โรงเรียนบ้านป่าก้าง กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงหญิงหญิง    ลุงพอง
2. เด็กหญิงธิดา    ลุงโต๊ะ
3. เด็กหญิงหมวยผ่อง    ลุงแค้น
1. นางสาวพิชญา    คุณเที่ยง
13 โรงเรียนวัดสันคะยอม กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายหน่อ    ไม่ทราบนามสกุล
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    ยอดเงิน
3. เด็กหญิงพลอย    ลุงแลง
1. นางจุรีย์    กันโฑ
2. นางสาวหทัยรัตน์    เรือนแก้ว
14 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายวิ    ลุงซิง
2. เด็กชายธนวัช    อินทนนท์
3. เด็กชายพลภัทร์    กิตอนันต์
1. นางสาวศินีนาถ    รติอภิรมย์
2. นายแสวง    พรหมขัติแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................