งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายธนพงษ์    ลุงจาย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ชัยเทพ
3. เด็กชายธนกฤต    อ่วยยื่อ
1. นางสาวนิศารัตน์    สุปินะ
2. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
2 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายหลาวมน    ลุงอุง
2. เด็กชายธนวัฒน์    ไวที
3. เด็กชายจิรวิทย์    มอญเพชร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบลรัตน์    คงแก้ว
2. นายเสวี    จันทขาว
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กลุ่ม แม่ริม 2 1. นายเมธาสิทธิ์    สาตะถา
2. นายวัน    กันทะ
3. เด็กชายณัฐดนัย    ลุงทุน
1. นางสาวกาญจนา    คำประเสริฐ
2. นายดุลย์ทัศน์    กุณา
4 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายปฏิพล    ออข่า
2. เด็กหญิงบัณพร    สังขราภิรมณ์
3. เด็กชายวชิระ    สรัญปวริศ
1. นายปรีชา    ต้อตานา
2. นางสาวพัฒนี    สุจารีย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................