งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงพร    แสงแก้ว
1. นางสาวนภัสนันทน์    กันธา
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา    คำพิชัย
1. นางสาวทัศนียา    สุขใจ
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงณกมล    ทิพนัส
1. นางฉวีวรรณ    ทองสุข
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงพรพิงค์    ศิวภัทรพงศ์
1. นางสาวสิรดา    ปัญญาศรี
5 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา กลุ่ม พร้าว 4 1. สามเณรศุภวิชญ์    พรมแสน
1. พระพัธรธนสิทธ์    ชววุฑฺโฒ
6 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงอลิตา    ลานเงิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ    ธนันชัย
7 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. นางสาวศศิกานต์    พิศร
1. นายวิเชียร    วีคำ
8 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่ม แม่ริม 1 1. นางสาวมุก    ตุงแง่
1. นางจงกลณี    ปัญญาเพิ่ม
9 โรงเรียนพร้าวบูรพา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    แซ่ซี
1. นางสาวดวงสมร    อินต๊ะฟู
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงฝน    น้ำใจมหาศาล
1. นางกฤตยาภรณ์    ขันอัศวะ
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงอัชชนา    ตารักษ์
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
12 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายศุภชัย    อินนะ
1. นางบุษกร    คำปัน
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงชาลิสา    ธรรมภัตร์
1. นายสาโรจน์    พะสุ
14 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    สุทธิรังษี
1. นางสาวกาญจนา    จอมคำ
15 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงนัทธมน    ทาธิมา
1. นางสาวศิริรัตน์    คุณยศยิ่ง
16 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายพงศกร    แดงสุภา
1. นางสาวปรารถนา    จอมศักดิ์
17 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ซอดุ
1. นางสาวนฤสรณ์    ทูบอแก่
18 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงเพ็ญหทัย       ฐานะ
1. นางสิริพรรณ    บุญตอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................