งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 339
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงนาระดา    เรืองกิจคณิค
2. เด็กหญิงวัศยา    ศรีพงษ์ใหญ่
3. เด็กชายกองเกศ    วงศ์มะณีย์
4. เด็กหญิงกรวรรณ    บุราจารย์
5. เด็กหญิงพรไพลิน    สมุทรีรัมย์
6. เด็กหญิงJEN ELISHA MANUEL    .
7. เด็กหญิงนงรัตน์    กรกิตติพงษ์
8. เด็กหญิงอวิกา    หมื่นคำ
1. นางพนอ    พวงสุวรรณ
2. นางสาวอินธิรา    เรืองกิจคณิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................