งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงบุญสิตา    มาเยอะ
2. เด็กหญิงอาโผ่    หม่อโป๊ะกู่
3. เด็กหญิงดวงพร    มาเยอะ
1. นางสาวฬียาพร    ธารเหลืองทอง
2. นางสาวอัญชลี    อินทกาโมทย์
2 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงพัชรี    ตาแถะ
2. เด็กหญิงเขมิกา    จ๋อมจันทร์
3. เด็กหญิงฐิติมน    สุภาคม
1. นางชัญญาภัค    แซ่ติ้ง
2. นางสาวอุบลรัตน์    บุญมาสร้อย
3 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. นางสาววรางคนา    อุดหนุน
2. นางสาวปองขวัญ    วูมะ
3. นายปิยพงษ์    ลุงนัด
1. นางนิริสา    พวงทอง
2. นางปุณฑริกา    คำมาเรือน
4 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงแสงผ่อง    อารีย์
2. เด็กหญิงภัทรวดี    แก้วปา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา    สมปวง
1. นางสาวฐิรัฎชญาน์    อัจฉวิยะสกุล
2. นางพรพรหม    วงษ์บูรณาวาทย์
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงน้ำหวาน    ลุงหลู่
2. เด็กหญิงวรรณ    ลุงจาย
3. เด็กหญิงพิณทอง    ลุงติ๊
1. นางสาวธมลวรรณ    แซงยะ
2. นางรุ่งนภา    เมืองอินทร์
6 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงรวิสรา    กีรติโอฬาร
2. เด็กหญิงสุพรรณศรี    โชโด๊ะ
3. เด็กหญิงเปมนีย์    สบลานสวัสดิ์
1. นางสาวธัณยพร    อะคำตา
2. นางพนิตพิชา    จินาเคียน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................