งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 348
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายณกร    สุตา
2. เด็กชายธีรภัทร    แซ่จันทร์
3. เด็กชายชยทัต    วงค์เตียมใจ
4. เด็กชายกนิษฐ์    ผลมาก
5. เด็กชายนพพร    แสนคำ
6. เด็กชายรุจิระ    พิมพิสาร
7. เด็กชายหนุ่ม    ลุงคำ
8. เด็กชายยรรยง    ผาคำ
9. เด็กชายกชศิวกร    ธัญญกรรม
10. เด็กชายโยธิน    ศรีเจริญ
11. เด็กชายธีรพงษ์    สะถา
12. เด็กชายธนากร    แสงนันต์
13. เด็กชายอ่องเมือง    ลุงซอ
14. เด็กหญิงชัญญาภรณ์    คำตึก
15. เด็กหญิงณภัศนันท์    ชมเมือง
16. เด็กหญิงธนัสถา    หวานจิตร
17. เด็กหญิงอู    -
18. เด็กหญิงศรีวรรณ    ลุงวิหลิ่ง
19. เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์    ฤทธิ์ญานันท์
20. เด็กหญิงพรผกา    เส้นเล็ก
21. เด็กหญิงพนิตพิชา    ตนภู
22. เด็กหญิงปฎิญญา    คำมา
23. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    ดาวเรือง
24. เด็กหญิงกนกพร    บุตรรม
25. เด็กหญิงณลัชนันท์    ชมเมือง
1. นางจิตรา    กิติชัยวรรณ
2. นายวรศักดิ์    ตะยะพงค์
3. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................