งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 352
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผึ้ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายอภิชิต      เงินคำจันทร์
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    ประทุมของ
1. นางสุวรรณา    จรูญโรจนานันท์
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายโสภณวิชญ์    ชูชัยตระกูล
1. นางวรรณา    จิโน
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายพลพล    ธนูมาศ
1. นางมาลี    ไวว่อง
5 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กชายสาธิต    อินชัย
1. นายวีระยุทธ    สวัง
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กชายไพพงษ์    ตูวอ
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
7 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายวงค์ลภัทร    รัตนดิลกกุล
1. นายบรรหาร    เพ็ญจันทร์
8 โรงเรียนบ้านเมืองขอน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กชายคำหลู่    ลุงดี
1. นางกฤษณา    จันตานนท์
9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายสุพัฒน์    แท่นคำ
1. นางมารินดา    ธรรมชัย
10 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายณัฐกิตต์    สายตรง
1. นางสาวภรณ์โสภา    มหาวงศ์ทอง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กชายเอราวัณ    ปันตา
1. นายจักรกฤษณ์    เปี่ยมประสงค์
12 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายศรัณย์    ไพรนาม
1. นางวิไลภรณ์    สุจา
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายอภิวัชร์    แสวงชอบ
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายสุรพัฒน์    รัตนนัยสุริยะ
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
15 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายปัญญา    ดำรงมงคล
1. นางสาวชลธิชา    เจริญกุล
16 โรงเรียนวัดปางเติม กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กชายฐิติโชติ    พุทธโส
1. นางสาวรุ่งสุริยันต์    สิงห์ต๊ะ
17 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายธรรมรักษ์    พีรประเสริฐศักดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราภรณ์    แจ้งสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................