งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 353
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กลุ่ม แม่แตง 2 1. นายสุรชัย    คะจู่
1. นางสาวภัสดาภรณ์    บุญทา
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายศตวรรษ    ลุงจ่อ
1. นายจารุวัฒน์    นามหาญ
3 โรงเรียนบ้านสันปง กลุ่ม พร้าว 1 1. นายวุฒิพงษ์    แสงเขน
1. นายภัคคุณ    นามวงค์
4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. นายทุน    ลุงดู
1. นายสุวิทย์    สายใจอูป
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายวิจักษณ์    บุญทรง
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์    เลาลี
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายภานุพงค์    ปันเรือน
1. นายวรศักดิ์    ตะยะพงศ์
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ดำรงมงคล
1. นายชโยทิต    น้ำดอกไม้
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายเจตพินิฐ    สุแมะ
1. นางรัตติยา    วรกานต์ตระกูล
9 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายนิติภูมิ    อุตตะมา
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์    ฟูแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................