งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. นางสาวกาญจนา    ผันเพชร
1. นางสาวนภัสนันทน์    กันธา
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงฐานิดา    จองแหลง
1. นางสาวทัศนียา    สุขใจ
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. นางสาวรุ่งนภา    แสหน่อ
1. นางฉวีวรรณ    ทองสุข
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงบัวจันทร์    เราเท่า
1. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
5 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. นางสาวสมฤทัย    อุคะรักษ์
1. นายวิเชียร    วีคำ
6 โรงเรียนบ้านสันคะยอม กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กชายเอกภพ    เลาวือ
1. นางโรจน์รัศมี    ทับทิมทอง
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์สว่าง
1. นางกฤตยาภรณ์    ขันอัศวะ
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง กลุ่ม พร้าว 4 1. นางสาวพรหมพร    พรมจันทร์
1. นางสุพรรษา    อ้ายเสาร์
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงธัญญวีร์    เกตุมณี
1. นางอรวรรณ    ปัฎสาศิลป์
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงกฤติมา    จะด๋อ
1. นางสาวศิริกาญจน์    จอมนวล
11 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงศิริพร    สายทอง
1. นางศรีฟ้า    จีรัตน์
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงอริสา    บุญมี
1. นางยุพิน    สิริรัตน์บรรจง
13 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงศุภาศิณี    หล้าแดง
1. นางสาวราตรีกาล    เขียวใจ
14 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงอัญชลีกร    เขียวออน
1. นางสาวปรารถน    จอมศักดิ์
15 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงธิตินันท์       ตั๋นคำน้อย
1. นางสิริพรรณ    บุญตอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................