งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 369
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผึ้ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กชายสรายุทธ์      ทรงบุญรัตน์
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กชายธนกร    เหล่าศรีตระกูล
1. นายดนุกิจ    สายเกิด
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายปฐพี    ทิปัญญา
1. นางวรรณา    จิโน
4 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กชายทวีโชค    สุยี
1. นายดิฐพงษ์    เด่นระมณี
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กชายปิติภัฒน์    เรือนใส
1. นายณภัทชรัญข์    วงศา
6 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กชายสันติภาพ    เสาวพงษ์
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
7 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กชายมานิตย์    อากอ
1. นายนเรศ    ขนมหัด
8 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กชายภูมรินทร์    ยารังษี
1. นางมารินดา    ธรรมชัย
9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายหนุ่มแลง    ส่วย
1. นายกันต์พจน์    ปัญญา
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กชายนภัทร    จะวะ
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
11 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กชายวีรภัทร    มาลี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา    คงวุฒิ
12 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กชายภูริฉัตร    วงศ์บุญชัยเลิส
1. ร.ต.ต.วรวุฒิ    นาครุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................