งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ผ่านสุวรรณ
1. นางสาวอภิญญา    ศุภาวิศิษฏ์
2 โรงเรียนวัดแม่กะ กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กชายคมกริช    จันทร์แก้ว
1. นายอนันต์    ศุภาวิศิษฎ์
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงคีตภัทร    เข็มทอง
1. นางสาวศิริลักษณ์    สกุลวิทย์
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอทิตยา    สมวิลัย
1. นางศิริพร    สุภาศรี
5 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงมะลิดา    อุตนะวงค์
1. นางสาวสุกัญญา    ไชยถา
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงธัญสุดา    ไชยเรืองศรี
1. นางสาวนวลนิภา    สาทะเขียว
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงปราณประกายพร    สันแปง
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
8 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงจารุพร    โพธิ์ชัย
1. นางสาวธนิภรณ์    ธวัชฤกษ์
9 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ใหม่จันทร์
1. นางผ่องพรรณ    จันทร์คำ
10 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงศิรกานต์    มูลบรรจง
1. นางจันทนา    ชัยเพ็ญ
11 โรงเรียนประดู่วิทยา กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงพรไพลิน    มรกตเขียว
1. นางสาวอัจฉราพรรณ    บุญเรือง
12 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา    นาตา
1. นายประสาน    บุญทวี
13 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงอาหมี่    กูผะ
1. นางสาวศิริกาญจน์    จอมนวล
14 โรงเรียนสันทรายหลวง กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กชายรณสิทธิ์    คำทราย
1. นางสาวแจ่มจันทร์    ยองเพชร
15 โรงเรียนบ้านป่าบง กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงเฟื่องลดา    เมืองแก้ว
1. นางสาวสวยบ๊ะ    กือเตะ
16 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงพิมชนก    ธิดิน
1. นางบุญสิตา    แสนคำปิน
17 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงอริษา    แซ่ว้าง
1. นางธิดา    ธรรมใจ
18 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ศรีปทุมานุรักษ์
1. นางสาวพรรณทิวา    เขจร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................