งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 370
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผึ้ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงเพียงเดือน      ธรรมสิทธิ์
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงพิมชญาภา    ประศิริ
1. นางสุวรรณา    จรูญโรจนานันท์
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงนาราภัทร    กันธะ
1. นางวรรณา    จิโน
4 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงไพลิน    คำมี
1. นายชุมพล    สุริยะ
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงฉัตรณิชภากรณ์    วิเทศ
1. นายณภัทชรัญข์    วงศา
6 โรงเรียนวัดท่าข้าม กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงชุติกานต์    สุปรานันท์
1. นางสาวกุลรภา    เขื่อนเพชร
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงวรรณษา    วิลัย
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
8 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงชลธิชา     กันธา
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    เกติมา
1. นางสถิตย์ภรณ์    กีฬาแปง
10 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงปรานปรียา    กองแก้ว
1. นางสาวดวงรัตน์    สมมะโน
11 โรงเรียนบ้านต้นรุง กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงรินรดา    รุ่งน้อย
1. นายสงัด    ไชยชนะ
12 โรงเรียนบ้านหลวง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงอัญญาณี    สุกหา
1. นายมณีศร    ขัตินำ
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    พรมน้อย
1. นางอาภรณ์    สุนันต๊ะ
14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงจันทร์แรม    ทองแก้ว
1. นางสาววราภรณ์    ยิ่งโยชน์
15 โรงเรียนวัดสันคะยอม กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงพรกมล    อาจหาญ
1. นางสาวหทัยรัตน์    เรือนแก้ว
16 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ    -
1. นางสร้อยทอง    ภูริทัศนานันท์
17 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงปฏิญญา    คำมา
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิส
18 โรงเรียนวัดยั้งเมิน กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    อานัน
1. นายปวิตร    เขียวออน
19 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    ลีเลิศ
1. ร.ต.ต.วรวุฒิ    นาครุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................