งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 371
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    เทียมศิลปไชย
1. นายจารุวัฒน์    นามหาญ
2 โรงเรียนสบเปิงวิทยา กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงอัญชลี    แซ่ยะ
1. นางฉวีวรรณ    ทองสุข
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สมพินิจ
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงนริศรา      คำภิโล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชวัลลักษณ์     สุมงคล
5 โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงยิง    ลุงกร
1. นางพรทิพย์    ถาอ้าย
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด กลุ่ม พร้าว 1 1. เด็กหญิงกัณรญาณี    ชนขวบปี
1. นางสาววฤษรา    หอยแก้ว
7 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงวรรณนิศา    จะโจ
1. นายจีรภัทร    ลือชัย
8 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ธรรมศาศตร์
1. นายสุวิทย์    สายใจอูป
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    สร้อยคำ
1. นายรักษ์พันธ์    อุตรสุข
10 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงวนิดา    ชัยวงค์
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
11 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่ม แม่ริม 1 1. นางสาวสุจิตรา    จันทร์คำ
1. นางสมศรี    ยะกลิ้ง
12 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ด่านศรีบูรณ์
1. นายศุภมงคล    รินนาศักดิ์
13 โรงเรียนบ้านป่าลาน กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เสารี
1. นางศิริโสภา    อินทะวัน
14 โรงเรียนบ้านแม่แว กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงศศินันท์    เม่อเข่อ
1. นายสัมพันธ์    เล็กตั๋ว
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงสมฤทัย    สมศักดิ์ศรีกุล
1. นางรัตติยา    วรกานต์ตระกูล
16 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตร       ทองอยู่
1. นายกัณฐกฤติ์    ดอนสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................