งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 372
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผึ้ง กลุ่ม แม่แตง 1 1. เด็กหญิงเพียงเดือน      ธรรมสิทธิ์
1. นายประเสริฐ    ศรนุวัตร
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กลุ่ม แม่แตง 2 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    วงศ์ปัญญา
1. นางวรรณา    จิโน
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กลุ่ม แม่แตง 3 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิรา    กันธิยะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายวสันต์    นิมาพร
4 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง กลุ่ม แม่แตง 4 1. เด็กหญิงพิชญ์ปียา    ช้างน้อยอำไพ
1. นางเพชรา    บุญธง
5 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กลุ่ม แม่ริม 2 1. เด็กหญิงปารัช    มาตรา
1. นางสาวสุกัญญา    ไชยถา
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กลุ่ม แม่แตง 5 1. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์    ศุภรักษ์จินดา
1. นางเจตศรี    ไชยสาร
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง กลุ่ม สันทราย 1 1. เด็กหญิงอังคาร     อาลี
1. นางรัชดา    วงค์ศรี
8 โรงเรียนบ้านแม่สา กลุ่ม แม่ริม 3 1. เด็กหญิงดาว    ติ่งต๊ะ
1. นายจิรายุ    ต้อตานา
9 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา กลุ่ม พร้าว 2 1. เด็กหญิงหมี่ตี้    แยซอ
1. นายนเรศ    ขนมหัด
10 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง กลุ่ม พร้าว 3 1. เด็กหญิงตั้งใจ    เซียมซี
1. นางสาววิลาวัณย์    ขันทะสอน
11 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ กลุ่ม พร้าว 4 1. เด็กหญิงจันทร์นีสา    ประเสริฐ์ศรี
1. นางสาวสังวาลย์    แสงวงศ์
12 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร กลุ่ม สันทราย 2 1. เด็กหญิงฮันนา    มาเยอะ
1. นางสาวพิชญาภา    ชาวเวียง
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กลุ่ม สันทราย 3 1. เด็กหญิงสุชาวดี    การเก่ง
1. นางสาวอัจฉรา    พงษ์เย็น
14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กลุ่ม สันทราย 4 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    จันพุด
1. นางเกวลิน    มธุรสาทิศ
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ กลุ่ม สะเมิง 1 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา    เลาลี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา    คงวุฒิ
16 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ กลุ่ม สะเมิง 2 1. เด็กหญิงปิยพร    ดิหน่อโพ
1. นางอรอนงค์    พิทักษท์พันธกิจ
17 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) กลุ่ม สะเมิง 3 1. เด็กหญิงศุภามน    แสงยะ
1. ร.ต.ต.วรวุฒิ    นาครุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................